nákupný košík
0 ks položiek

Prihlásenie
Registrácia

+421 948 393 650

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.aaakurenie.sk.Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúci (zákazník,
spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym rádom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ riadi sa vzťahmi obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom(č.40/1964 Zb).  a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadi sa vzťahmi neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v platnom znení. Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako i s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Určenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva

Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú
na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ/predávajúci

Je osoba, ktorá pri uzatváraní  a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci)

Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá  momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto okamžiku medzi kupujúcim  a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Ochrana osobných údajov kupujúceho.

Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho registrácii a objednávke bude spracovávať v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v platnom znení  a využije tieto osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe tovaru a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webových stránok www.aaakurenie.sk okrem prípadov, kedy mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy. Predávajúci prehlasuje, že spracovanie osobných údajov kupujúceho prevádzajú len presne určení pracovníci predávajúceho. Kupujúci týmto prehlasuje , že vyplnením a potvrdením formulára „košík“ súhlasí, v zmysle paragrafu 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Zb.,so spracovaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu. Práva kupujúceho vo vzťahu k ochrane jeho poskytnutých osobných údajov sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb., v platnom znení. Kupujúci sa zaväzuje vyhovieť  prípadným požiadavkám predávajúceho na získanie ďalších údajov vo formulároch „Košík“.. Predávajúci uzatvorenú zmluvu o kúpe tovaru archivuje, pričom je prístupná len presne určeným pracovníkom  predávajúceho.

Filtrování

Podkategorie

Výrobce


Warning: implode() [function.implode]: Invalid arguments passed in /home/ic015200/www_root/wp-content/themes/aaatopeni/footer.php on line 65

Warning: implode() [function.implode]: Invalid arguments passed in /home/ic015200/www_root/wp-content/themes/aaatopeni/footer.php on line 66

PONUKA SLUŽIEB

NÁVRH, DODÁVKA, MONTÁŽ a SERVIS

 • plynových kotlov alebo ohrievačov vody
 • rozvodov ústredného kúrenia
 • rozvodov podlahového kúrenia
 • rozvodov vody a kanalizácie
 • solárnych kolektorov
 • tepelných čerpadiel
 • rozvodov plynu
 • optimálneho riešenia pri výbere zdroja tepla
 • riešenia vykurovacieho systému
 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • uvedenie plynových zariadení do prevádzky
 • následný záručný a pozáručný servis celého vykurovacieho systému

Neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si obhliadku u Vás doma.